A

Yleistietoa tutkinnosta

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Kokelaan on ilmoittauduttava tutkintoon kirjallisesti. Syksyn tutkintoon ilmoittaudutaan 5.6. mennessä ja kevään tutkintoon 23.11. mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.

Tutkintomaksut (perusmaksu ja koekohtainen maksu) määräytyvät ylioppilastutkintolautakunnan hinnoittelun mukaan. Kokelaan ilmoittauduttua suorittamaan ylioppilastutkintoa lukion kansliasta lähetetään hänelle lasku. Mikäli kokelas ei suorita maksuja eräpäivään mennessä hän ei voi osallistua ylioppilaskokeisiin.

Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sekä ainekohtaiset määräykset ovat luettavissa osoitteesta http://www.ylioppilastutkinto.fi.

Erityisjärjestelyt

Opiskelija voi hakea koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa. Käytännössä tämä tarkoittaa erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnon kokeissa. Tällaisia erityisjärjestelyjä ovat pidennetty koeaika, oikeus suurentaa kirjaisinkokoa tai käyttää suurempaa näyttöä, oikeus tehdä koe erillisessä pienryhmätilassa tai erillistilassa, oikeus käyttää lepäämiseen tarkoitettua tilaa, oikeus käyttää avustajaa tai oikeus suorittaa näkövammaisen apuvälineillä suoritettava tai ääniaineistoiltaan rajoitettu koe. Erityisjärjestelyjä haetaan syksyn tutkintoon 30. huhtikuuta mennessä ja kevään tutkintoon 30. marraskuuta mennessä. Hakemuksen voi laittaa vireille ottamalla yhteyttä rehtoriin tai erityisopettajaan.

Osallistumisoikeus

Lukion opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon, ei pelkästään erillisiä kokeita. Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan on opiskellut vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, lukion oppimäärää suorittava voi osallistua opiskeltuaan kaksi aineen lukiokurssia. Sellaisen vieraan kielen kokeeseen, jossa ei ole pakollisia kursseja, opiskelija voi osallistua opiskeltuaan kolme lukiokurssia.

Kokeeseen voi rehtorin päätöksellä osallistua myös opiskelija, joka ei ole opiskellut edellä tarkoitettuja oppimääriä mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen.

Muu kuin lukion opiskelija saa osallistua, jos hän on suorittanut

 • lukion oppimäärän tai vastaavan ulkomaisen lukion oppimäärän
 • suomalaisen lukion oppimäärän osittain aineopiskelijana (voi osallistua erilliseen kokeeseen opiskeltuaan vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset lukiokurssit)
 • vähintään 2,5-vuotisen ammatillisen tutkinnon tai
 • vähintään 2-vuotisen tutkinnon ja YTL:n määräämät lisäopinnot.

Lisäksi suomalaisen lukion oppimäärän aineopiskelijana osittain suorittanut henkilö saa tietyin ehdoin osallistua ylioppilastutkinnon erilliseen kokeeseen.

Ylioppilastutkinnon rakenne

Keväästä 2022 eteenpäin ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Ennen kevättä 2022 tutkintonsa aloittaneiden kokelaiden ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. 

Reaaliaineen koe

Kussakin reaaliaineessa järjestetään oma kokeensa. Yhdellä tutkintokerralla on kaksi reaaliaineiden koepäivää. Kokelas voi osallistua yhtenä koepäivänä vai yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten kokelas voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla enintään kaksi reaaliaineen koetta. Tutkinnon hajauttamalla kokelas voi halutessaan osallistua usean reaaliaineen kokeeseen. Reaaliaineiden kokeissa tulee olla oppiainerajoja ylittäviä tehtäviä.

 Reaalikokeen oppiaineet

 • ensimmäinen reaaliaineryhmä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
 • toinen reaaliaineryhmä: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Tutkinnon valmistuminen

Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai muun ylioppilastutkinnon suorittamiseen oikeuttavan tutkinnon tai koulutuksen.

Kokeen uusiminen

Ylioppilastutkinnon kokeen saa uusia ilman rajoitusta niin monta kertaa kuin haluaa. Tutkinnon valmistumisen jälkeen kokelas voi täydentää tutkintoaan eri oppimäärän mukaisella kokeella matematiikassa tai kielissä.

Todistukset

Kokelaalle, joka on suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet mutta joka ei saa lukion päättötodistusta tai muuta vastaavaa todistusta, lautakunta antaa todistuksen hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta. Ylioppilastutkintotodistus toimitetaan kokelaalle välittömästi, kun rehtori kirjallisesti ilmoittaa hänen saavan päättötodistuksen.

Arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät

 • laudatur (7)
 • eximia cum laude approbatur (6)
 • magna cum laude approbatur (5)
 • cum laude approbatur (4)
 • lubenter approbatur (3)
 • approbatur (2)
 • improbatur (0)