A

Opintojen eteneminen ja suoritusaika LOPS2021

Lukion suoritusaika

Lukio-opinnot suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Myös 3,5 vuoden tai 4 vuoden suunnitelma on mahdollinen, ja sitä suositellaan etenkin niille opiskelijoille, joilla esimerkiksi tavoitteellinen urheiluharrastus vie paljon aikaa.

Opiskelusuunnitelma

Opiskelija laatii lukion aloitusvaiheessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman lukioajalle. Opiskeluajan pidennys kannattaa suunnitella jo ensimmäisen vuoden aikana, mutta viimeistään toisen opiskeluvuoden keväällä. Opiskelusuunnitelmaa voi muuttaa ja päivittää opintojen aikana. 

Opintojen laajuus

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Yksi opintopiste tarkoittaa 14 tunnin 15 minuutin työskentelyä. Opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista sekä koulukohtaisista valinnaisista opinnoista. Opintojen keskeiset sisällöt on kuvattu moduuleissa. Moduuleista on rakennettu opintojaksoja, jotka voivat olla yhden tai usesamman oppiaineen muodostamia.

Opinnot sisältävät pakollisia ja valinnaisia opintoja. Pakollisia opintoja on 94-102 opintopistettä. Tämän lisäksi opiskelijan täytyy suorittaa 20 valtakunnallista valinnaista opintopistttä. Lisäksi opiskelija voi suorittaa muita valinnaisia opintoja. Osa näistä opinnoista on koulukohtaisia, osa valtakunnallisia.

Opiskelu katsotaan päätoimiseksi, kun opiskleija suorittaa vähintään 40 opintopistttä lukuvuodessa. 

Lukujärjestykset

Vammalan lukiossa käytetään viiden periodin järjestelmää. Kolmen vuoden opiskeluaika edellyttää noin 12 opintopisteen opiskelua jokaisessa periodissa. Opiskelija valitsee haluamansa opintojaksot jaksoittain kurssitarjottimelta. Lukio-opintojen alussa ensimmäisen periodin lukujärjestys tehdään valmiiksi ennen opiskelun aloittamista. 

Opintojen suorittaminen

Lukioasetuksen mukaan eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan eri laajuisina opintojaksoina. Opintojaksojen laajutta kuvataan opintopisteillä. Yhden opintopintopisteen laajuus on 14 tuntia 15 minuuttia.

Opintojakso suoritetaan

  • opetukseenosallistumalla tai
  • opiskelemalla opintojakso itsenäisesti ao. aineen opettajan kanssa suunnitellulla tavalla
  • opiskelemalla opintojakso verkko-opintoina jonkin toisen oppilaitoksen kautta.

Jos opintojakso tai sen osa suoritetaan opetukseen osallistumatta, on lupaa tähän haettava opettajalta ja rehtorilta kirjallisesti hyvissä ajoin, viimeistään jakson ensimmäisenä päivänä. Itsenäisestä opintojaksosta on saatava hyväksyttävä arvosana.

Itsenäisen opintosuorituksen lupaa haetaan kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Opiskelija ja opettaja suunnittelevat ensin itsenäisen opintojakson suoritustavan, kirjaavat ylös vaadittavat tehtävät, tehtävien palautuspäivän ja koepäivän. Tämän jälkeen rehtori myöntää luvan itsenäiselle suoritukselle. Itsenäinen opintojakso on suoritettava etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti. Verkkokurssien osalta lomake sisältää myös maksusitoumuksen. Mikäli opiskelija ei suorita verkko-opintoja loppuun, häneltä peritään verkkokurssin osallistumismaksu.

Opintojen suoritusjärjestys

Opinnot suoritetaan siinä järjestyksessä kuin opetussuunnitelman oppiainekohtaisessa osassa määritellään. Jos opiskelija haluaa poiketa tästä järjestyksestä, hänen on neuvoteltava opettajansa kanssa ennen ko. opintojakson aloittamista.

Kuunteluoppilaana opiskeleminen

Opettajan suostumuksella opiskelija voi opiskella jonkin opintojakson kuunteluoppilaana. Opetukseen ilmoittautuminen edellyttää säännöllistä mukanaoloa. Kuunteluoppilas ei voi osallistua opintojakson loppukokeeseen eikä saada arvosanaa ennen kuin mahdollinen etenemiseste on poistunut. Jos opiskelijalle annetaan oikeus osallistua kokeeseen, opintojakso voidaan myös laskea mukaan opiskelijan opintohin.

Lukion oppimäärän suoritus

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäisopintomäärä 150 opintopistettä täyttyy. Oppilaitoskohtaisista valinnaisista opinnoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.

Jos opiskelija vapautetaan lukiolain 13 §:n mukaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty opintojen vähimmäismäärä täyttyy.