A

Lukio-opintojen eteneminen ja suoritukset

Lukion suoritusaika

Lukio-opinnot suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Myös 3,5 vuoden tai 4 vuoden suunnitelma on mahdollinen, ja sitä suositellaan etenkin niille opiskelijoille, joilla esimerkiksi tavoitteellinen urheiluharrastus vie paljon aikaa.

Opiskelusuunnitelma

Opiskelija laatii ensimmäisen vuoden aikana opiskelusuunnitelman lukioajalle. Opiskeluajan pidennys kannattaa suunnitella jo ensimmäisen vuoden aikana, mutta viimeistään toisen opiskeluvuoden keväällä. Opiskelusuunnitelmaa voi muuttaa ja päivittää opintojen aikana. 

Opiskeltavien kurssien määrä

Lukio-opinnot jaetaan kursseihin. Yksi kurssi tarkoittaa 38 tunnin työtä. Lukiolaisen on suoritettava vähintään 75 kurssia, jotta hän saa lukion päättötodistuksen. Oppiainekohtaiset pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit kuvataan opetussuunnitelmassa.

Opinnot sisältävät pakollisia, syventäviä ja soveltavia opintoja. Pakollisia opintoja on 47-51 kurssia. Tämän lisäksi opiskelijan täytyy suorittaa 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Lisäksi opiskelija voi suorittaa syventäviä tai soveltavia kursseja. Osa näistä kursseista on koulukohtaisia, osa valtakunnallisia.

Opiskelu katsotaan päätoimiseksi, kun opiskleija suorittaa vähintään 20 kurssia lukuvuodessa eli vähintään neljää kurssia jaksossa.

Lukujärjestykset

Vammalan lukiossa käytetään 5-jaksojärjestelmää. Kolmen vuoden opiskeluaika edellyttää noin kuuden kurssin opiskelua jokaisessa jaksossa. Opiskelija valitsee haluamansa kurssiit jaksoittain kurssitarjottimelta. Lukio-opintojen alussa ensimmäisen jakson lukujärjestys tehdään valmiiksi ennen opiskelun aloittamista. 

Kurssien suorittaminen

Lukioasetuksen mukaan eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan opetusta keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Opiskelijalle vapaaehtoiset opinnot voivat olla kestoltaan edellä mainittua lyhyempiä tai pitempiä.

Kurssi suoritetaan

  • opetukseen ja kurssikokeeseen osallistumalla tai
  • opiskelemalla kurssi itsenäisesti ao. aineen opettajan kanssa suunnitellulla tavalla ja kurssikokeeseen osallistumalla tai
  • antamalla opettajan määräämä muu näyttö tai
  • opiskelemalla kurssi verkko-opintoina jonkin toisen oppilaitoksen kautta. Verkkokurssit ovat maksullisia ja niiden suorittamisesta tulee neuvotella rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa.

Jos kurssi tai sen osa suoritetaan opetukseen osallistumatta, on lupaa tähän haettava opettajalta ja rehtorilta kirjallisesti hyvissä ajoin, viimeistään jakson ensimmäisenä päivänä. Itsenäisestä kurssista on saatava hyväksyttävä arvosana.

Itsenäisen kurssisuorituksen lupaa haetaan kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Opiskelija ja opettaja suunnittelevat ensin itsenäisen kurssin suoritustavan, kirjaavat ylös vaadittavat tehtävät, tehtävien palautuspäivän ja koepäivän. Tämän jälkeen rehtori myöntää luvan itsenäiselle suoritukselle. Itsenäinen kurssi on suoritettava etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti. Verkkokurssien osalta lomake sisältää myös maksusitoumuksen.

Kurssien suoritusjärjestys

Kurssit suoritetaan siinä järjestyksessä kuin opetussuunnitelman ainekohtaisessa osassa määritellään. Jos opiskelija haluaa poiketa tästä järjestyksestä, hänen on neuvoteltava opettajansa kanssa ennen ko. kurssin opiskelun aloittamista.

Kuunteluoppilaana opiskeleminen

Kurssia opettavan opettajan suostumuksella opiskelija voi opiskella jonkin kurssin ennakolta tai toistamiseen kuunteluoppilaana. Opetukseen ilmoittautuminen edellyttää säännöllistä mukanaoloa. Kuunteluoppilas ei voi osallistua kurssin loppukokeeseen eikä saada arvosanaa ennen kuin mahdollinen etenemiseste on poistunut. Jos opiskelijalle annetaan oikeus osallistua kurssikokeeseen, kurssi voidaan myös laskea mukaan opiskelijan kokonaiskurssimäärään.

Lukion oppimäärän suoritus

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

1.8.2016 jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijan henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaan kuuluvia pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja tulee olla opiskeltu vähintään siinä laajuudessa kuin ne on määritelty valtioneuvoston 13.11.2014  antamassa tuntijakopäätöksessä. Valtakunnallisina syventävinä kursseina tarjottavista teemaopintojen kursseista, paikallisista syventävistä, valtakunnallisista soveltavista ja paikallisista soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Jos opiskelija vapautetaan lukiolain 13 §:n mukaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy.