A

Opintojen keskeyttäminen

Oppivelvollinen ei voi keskeyttää lukio-opintoja, jollei hänellä ole toista oppivelvollisuuden suorittamispaikkaa. Mikäli oppivelvollisen opinnot eivät etene, hänet voidaan katsoa eronneeksi. Tässä tapauksessa lukio ilmoittaa oppivelvollisen asuinkunnalle, että oppivelvollinen on vailla oppivelvollisuuden suorittamispaikkaa.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Opiskelija voi perustellusta syystä hakea kirjallisesti rehtorilta lupaa keskeyttää opintonsa määräajaksi perustellusta syystä, kuten

* pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi

* äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi

* väintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla olekselun ajaksi

* oppivelvollisuuden suoirttamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Oppivelovollisuuden keskeyttämistä haetaan kirjallisesti lukion rehtorilta.

Lukiosta eroaminen

Opiskelija, joka ei ole oppivelvollinen, voi erota lukiosta. Jos opiskelija eroaa lukiosta kesken lukion oppimäärän suorittamisen, hänen tulee ensin neuvotella opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa. Opiskelijan tulee tehdä kirjallinen eroilmoitus saadakseen erotodistuksen. Eroilmoituksen voi tulostaa koulun kotisivuilta opiskelijan lomakkeista. Kun opiskelija on jättänyt eroilmoituksen, hänelle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu suoritetuista opinnoista.

Mikäli lukiosta eroavalla opiskelijalla ei ole tiedossa toista opiskelupaikkaa, johon hän siirtyy, on koululla velvollisuus ilmoittaa hänen tietonsa etsivälle nuorisotyölle. Tämän jälkeen etsivä nuoristyöntekijä ottaa yhteyttä nuoreen.

Eronneeksi katsominen

Opiskelija, joka ei ole säädetyssä ajassa suorittanut lukion oppimäärää, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja (LL 24 §, 2 mom.). Oppivelvollinen, joka ei osallistu opetukseen ja jonka opinnot eivät etene, voidaan katsoa eronneeksi jos hän ei ole osallistunut kuukauden aikana opetukseen tai muuhun koulun toimintaan. Tätä ennen poissaolosta ilmoitetaan huoltajalle ja huoltajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Eronneeksi katsotusta oppivelvollisesta tehdään ilmoitus oppivelvollisen asuinkunnalle.