A

Arviointi ja todistukset

Arvioinnin tavoitteet

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen ja arvioinnin tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa, jotta opiskelija voi asettaa itselleen oppimistavoitteita ja tarkentaa työskentelytapojaan.

Opintojaksojen arviointi

Opiskelijan opiskelema opintojakso arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Opiskelijan oppimista arvioidaan opintojakson aikana antamalla hänelle arviointipalautetta opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. Opppimista tukevaa palautetta annetaan riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta opiskelijalla on mahdollisuus kehittää sen perusteella opiskeluaan ja työskentelyään.

Opintojakson arvioinnin tulee olla monipuolista ja perustua paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttämällä hyväksi muun muassa arviointikeskusteluja ja palautteita.

Opetussuunnitelman antamien määräysten pohjalta opettajalla on velvollisuus ilmoittaa opintojakson alussa arvioinnin periaatteet opiskelijoille. Tällöin selvitetään, mikä on esimerkiksi summatiivisen kokeen ja toisaalta muun näytön, esimerkiksi kotitehtävien suorittamisen, tunti- ja ryhmätyöskentelyn, esitelmien tai tutkielmatyöskentelyn, osuus opintojakson arvosanaa annettaessa.

Itsenäisesti opiskellun opintojakson opinnoista edellytetään hyväksytty arvosana. Myös itsenäisesti opiskellun opintojakson arvostelun pitää olla riittävän monipuolista, jotta opintojakson tavoitteet toteutuisivat.

Opiskelijat ja huoltajat näkevät suoritusten arvosanat Wilmassa. Huoltajan velvollisuus on seurata oppivelvollisen opiskelijan opintojen etenemistä Wilmasta. Toivottavaa olisi, että myös täysi-ikäisen opiskelijan huoltaja pyytäisi säännöllisesti nähtäväkseen opiskelijan arvosanat, opintojen etenemisen ja poissaolomäärän Wilman Suoritukset-kohdasta. Arvosanat tulevat Wilmaan näkyviin noin viikon kuluttua periodin päättymisestä.

Valtakunnallisten pakollisten ja ja valinnaisten opintojaksojen arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjausta. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja/taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4.

Opinto-ohjauksen valtakunnalliset opinnot ja teemaopintojen opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Koulukohtaisista valinnisista opinnoista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa, jotta ne voidaan lukea mukaan lukion oppimäärän suorittamiseen vaadittaviin 150 opintopisteeseen.

Jakson päätyttyä kesken oleva opintojakso merkitään perioditodistukseen T-kirjaimella (= täydennettävä). Opintojakso arvioidaan vasta sitten, kun tarpeelliset täydennykset on suoritettu. Opiskelija sopii täydennysaikataulusta opettajan kanssa siten, että puuttuvat osiot tehdään kahden seuraavan periodin aikana. Jos opiskelija ei täydennä suoritusta sovitun mukaisesti, opettaja poistaa T-kirjaimen opintorekisteristä.

Opetukseen osallistumisvelvollisuuden laiminlyöminen voi aiheuttaa, ettei opiskelija saa opintojaksosta arvosanaa tai suoritusmerkintää. Tällöin opettaja merkitsee arvosanan kohdalle K eli keskeytetty ja opintojakso on suoritettava uudelleen.

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opintojakson arvosanaa.

Oppiaineen arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Hyväksyttyjen ja hylättyjen arvosanojen uusimisen periaatteet ja uusimiskertojen määrä

Hyväksyttyä opintojaksoa voi yrittää korottaa vain opintojakson opettajan tai opettajien kanssa sovitulla tavalla, esimerkiksi käymällä opintojakso uudelleen, suorittamalla opettajan kanssa sovitut täydentävät tehtävät, koettamalla korottaa opintojakson kokeen arvosanaa erikseen ilmoitettussa uusintakoetilaisuudessa, osoittamalla osaamisensa muulla keinoin tai näiden yhdistelmällä. Kokeen arvosanaa voi koettaa korottaa vain kerran, ja korottaminen on tehtävä viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. 

Myös hylätyn arvosanan korottamisesta hyväksytyksi pitää sopia kyseisen opintojakson opettajan tai opettajien kanssa. Vammalan lukiossa hylätyn opintojakson voi suorittaa sopimuksen mukaan esimerkiksi käymällä opintojakso uudelleen, tekemällä opettajan tai opettajien antamat tehtävät ja/tai osallistumalla uusintakokeeseen. Hylätyn opintojakson suorittamista hyväksytysti osallistumalla uusintakokeeseen voi yrittää kaksi kertaa. Hylättyä opintojaksoa voi koettaa suorittaa hyväksytyksi seuraavan kalenterivuoden aikana; sen jälkeen valinnaisista opintojaksoista saatu hylätty arvosana poistetaan, mikäli se aiheuttaa etenemisesteen tai estää opiskelijan valmistumisen. Valinnaisen opintojakson hylätty arvosana voidaan poistaa myös opiskelijan pyynnöstä.

Opiskelijalla on oppiaineen opiskelussa etenemiseste (EE), mikäli hänellä on kyseisessä oppiaineessa hylättyjä opintojaksoarvosanoja sellainen määrä, joka estää päättötodistuksen saannin. Jos siis pakollisten valtakunnallisten opintojaksojen hylätty arvosana aiheuttaa etenemisesteen eikä opiskelija saa hylättyä arvosanaa edellä nimetyillä tavoilla korotettua, opiskelijan on suoritettava kyseisen oppiaineen hylätty pakollinen opintojakso uudelleen, jotta etenemiseste poistuu. Opiskelija voi saada luvan jatkaa opintojaan etenemisesteestä huolimatta oppiaineen seuraavilla opintojaksoilla, mutta kyseisiä opintojaksoja ei arvioida eikä merkitä opiskelijan suorituksiin ennen kuin etenemisesteen muodostavat opintojaksojen arvosanat on korotettu.

  • EE = etenemiseste

Lukuvuoden aikana järjestettävät uusintakoetilaisuudet ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan opiskelijoille syyslukukauden alussa. Uusintakokeeseen ilmoittautuminen on sitova. Ilman pätevää syytä uusintakokeesta poisjääminen katsotaan käytetyksi uusintakerraksi. Uu­sin­ta­koepäi­vä­nä kou­lus­ta poissaollut opis­ke­li­ja ei saa osal­lis­tua koetilaisuuteen il­man eri­tyi­sen pä­te­vää, kirjallisesti todennettua syy­tä (esim. lää­kä­rin­to­dis­tus).


Oppimäärän  vaihtaminen

Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän opintojaksojen arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden opintojaksojen arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän valinnaisia opintojaksoja opetussuunnitelmassa päätetyllä tavalla.

Jos opiskelija pyytää, tulee järjestää lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelijan vaihtaessa matematiikan pitkän oppimäärän lyhyeksi hänen tulee täyttää oppimäärän vaihtamisesta erillinen lomake, joka palautetaan kansliaan.


Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti opiskelemista valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista kursseista. Matematiikan yhteinen kurssi luetaan opiskelijan suorittamaan matematiikan oppimäärään mukaan. 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojenarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppiaineen oppimäärässä saa olla hylättyjä arvosanoja seuraavasti:

Opiskelijan opiskelemia valtakunnallisia pakollisia ja valinaisia opintoja

joista voi olla hylättyjä opintoja enintään

2-5 opintopistettä

0

6-11 opintopistttä

2 opintopistettä

12-17 opintopistettä

4 opintopistttä

18 opintopistettä tai enemmän

6 opintopistttä

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnallisetpakolliset ja valinnaiset opinnot. Paikallisista valinnaisista opinnoista luetaan oppiaineen oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Mikäli opiskelija haluaa korottaa saamaansa oppiaineen loppuarvosanaa tai saada hyväksytyn loppuarvosanan, hänelle järjestetään mahdollisuus erilliseen suulliseen ja/tai kirjalliseen kuulusteluun. Arvosanaa tulee korottaa, jos opiskelija kuulustelussa osoittaa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin annettu oppimäärän arvosana edellyttää.

Oppiaineen oppimäärä arvioidaan, kun opiskelija on suorittanut opiskeluohjelmansa mukaisesti kaikki aineeseen pakolliset ja valinnaiset opinnot. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan opiskelijalle hänen pyynnöstään, kun hän on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.

Arvioinnin oikaisu

Lukioasetuksen mukaan opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmeisen virheellinen, aluehallintovirasto voi opiskelijan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava. Oikaisuvaatimus pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin koululla on tehtävä aluehallintovirastolle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Aluehallintoviraston päätökseen, jolla on ratkaistu 34 d §:ssä tarkoitettua asiaa koskeva oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (lukiolaki 629/1998, 34 e § 2 mom., muutettu lailla 958/2015).

Ulkomailta Suomeen tulleiden opiskelijoiden arviointi

Vammalan lukion opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen. Kouluun otossa ja opiskelun järjestämisessä menetellään siten kuin asiaa koskevat säännökset edellyttävät.

Peruskoulusta Vammalan lukioon siirtyvän paluumuuttaja-, pakolais- ja siirtolaisoppilaan arvostelussa noudatetaan pääsääntöisesti lukion yleisiä arvostelu- ja suoritusohjeita sekä -periaatteita.

Suoraan ulkomailta lukioon tulevan oppilaan kohdalla noudatetaan opetushallituksen ohjeita sekä mahdollisuuksien mukaan lukion yleisiä arvosteluohjeita ja –periaatteita.

Todistukset ja niihin merkittävät tiedot

Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia:

  1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän.
  2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.
  3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista.

Päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta kuuluu myös kohta lisätietoja. Tähän kohtaan merkitään päättötodistuksen liitteenä annettavat ja sitä täydentävät todistukset erillisistä näytöistä kuten esimerkiksi suoritetut lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet sekä erittely muissa oppilaitoksissa suoritetuista lukion oppimäärään kuuluneista opinnoista, jotka eivät ole mukana oppiaineiden oppimäärien yhteydessä.