A

Poissaolot

Lukion järjestyssääntöjen mukaisesti opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua ope­tuk­seen, jol­lei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta. Pois­sa­o­loon on aina pyy­det­tä­vä lupa. Mil­loin lu­paa ei ole voi­tu en­na­kol­ta pyy­tää, tu­lee pois­sa­olo sel­vit­tää Wil­man kaut­ta. Alle kah­dek­san­tois­ta­vuo­ti­aan opis­ke­li­jan poissaoloil­moituksen te­kee huol­ta­ja. Mikäli opiskelija ei ole oppitunnilla, kurssin opettaja merkitsee hänelle selvittämättömän poissaolon. Huoltaja tai 18-vuotias opiskelija selvittää poissaolon Wilmassa. Myös myöhästymisestä saa poissaolomerkinnän, jonka huoltaja tai 18 vuotta täyttänyt opiskelija voi selvittää myöhästymiseksi.

Lu­van enin­tään kol­men päi­vän pois­sa­o­loon myön­tää ryh­män­oh­jaa­ja. Poissaololuvan voi pyytää Wilmassa laittamalla viestin ryhmänohjaajalle (enintään 3:n päivän poissaolot). Yli kolmen päivän poissaoloon haetaan lupa rehtorilta Wilmassa Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä löytyvän lomakkeen kautta.

Runsaiden poissaolojen takia kurssin suorittaminen voi keskeytyä. Opettajat antavat kurssin alussa ohjeet kurssin suorittamisesta. Esimerkiksi koulukohtaiset soveltavat kurssit voivat perustua läsnäoloon, jolloin vähäisetkin poissaolot voivat vaikuttaa kurssisuoritukseen. Opiskelijan on otettava huomioon, että myös esimerkiksi lomamatkan takia myönnetyt luvalliset poissaolot tai muut luvalliset poissaolot lasketaan kurssin poissaoloksi ja voivat vaikuttaa kurssin suorittamiseen. Tämän takia koulun loma-aikojen ulkopuolella tehtäviä matkoja suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon poissaolojen vaikutus opintojen etenemiseen.

Kun opiskelija on vaarassa joutua poistetuksi opetuksesta poissaolojen takia, opettaja kertoo opiskelijalle keskeytysuhasta. Mikäli poissaolot jatkuvat, opiskelijan kurssi keskeytyy. Wilman poissaoloihin merkitään tämän jälkeen jokaiselle oppitunnille "keskeytynyt".

Sairauden tai muun siihen rinnastettavan syyn takia poissa oleva opiskelijan opintojen eteneminen pyritään turvaamaan. Hän on oikeutettu tukiopetukseen. Mikäli opiskelija on pois koulun loma-aikojen ulkopuolella tehtävän lomamatkan takia, hänelle ei anneta tukiopetusta eikä järjestetä erillisiä koetilaisuuksia. Siksi ylimääräisiä poissaoloja etenkin koeviikolla on syytä välttää.

Myönnetyt poissaololuvat merkitään Wilmaan ja ovat myös huoltajien tarkasteltavissa. Opiskelijan tulee kuitenkin aina kertoa myös itse opettajille pidemmästä poissaolosta.

Poissaolojen seuranta

Aineenopettaja seuraa opettamansa kurssin poissaoloja. Mikäli poissaoloja on runsaasti, aineenopettaja kertoo opiskelijalle keskeytysuhasta.

Ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan poissaolojen kokonaisuutta. Jos poissaoloja on runsaasti, ryhmänohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa. Mikäli poissaolot jatkuvat, ryhmänohjaaja ei tavoita opiskelijaa tai poissaolot ovat muuten huolestuttavia, ryhmänohjaaja ohjaa opiskelijan kuraattorille. Jos opettaja on yhteydessä kuraattoriin, tästä lähetetään tieto opiskelijalle.

Palvelusihteeri seuraa yli kahden viikon poissaoloja, sillä yli kahden viikon poissaolot voivat vaikuttaa opiskelijan saamiin tukiin. Ryhmänohjaaja/kuraattori ilmoittaa yli kahden viikon poissaolot palvelusihteerille, joka ilmoittaa poissaolosta Kelaan.

Kuraattori keskustelee niiden opiskelijoiden kanssa, joilla on paljon tai toistuvia poissaoloja.