A

Vammalan lukion järjestyssäännöt

 Hyväksytty Sastamalan kaupungin sivistyslautakunnassa 26.1.2022. 

  • Järjestyssäännöillä edistetään opiskeluympäristön sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Ne koskevat kouluyhteisön kaikkia jäseniä.

  •  Järjestyssäännöissä voidaan antaa lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä.

  • Järjestyssääntöihin tulee kirjata, mihin lakiin sääntö perustuu.

  • Järjestyssääntöjä laadittaessa voidaan ottaa huomioon opiskelijoiden ikä.

  • Järjestyssäännöissä voidaan antaa tarkempia määräyksiä kielletyistä esineistä tai aineista ja niiden käytöstä ja säilytyksestä sekä koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksessa ja koulun alueella.

  • Kurinpitoseuraamukset tulee olla lainsäädännön mukaisia.

  • Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun alueella ja oppitunneilla sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla. Oppilaitoksen järjestämiä tilaisuuksia ovat esimerkiksi oppituntien aikana oppilaitoksessa järjestettävät tilaisuudet, opiskelijakunnan oppilaitoksessa järjestämät tilaisuudet sekä oppilaitoksen ja oppilaitoksen toiminta-ajan ulkopuolella opettajien tai rehtorin järjestämät tilaisuudet, jotka kuuluvat koulun toimintasuunnitelmaan.

 

Opiskelijan velvollisuudet (Lukiolaki 714/2018 § 30)

”Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.”

Viranhaltijan yleiset velvollisuudet (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 304/2003 §17)

 ”Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.”

Päivittäinen työskentely

1. Jokaisella opiskelijalla on oppilaitoksessa tasavertainen asema, riippumatta hänen sukupuolestaan, kielellisestä, kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustastaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan.

2. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Lukiolaki 714/2018, 30§). Poissaoloon on aina pyydettävä lupa. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää ryhmänohjaaja, ja sitä pidempään poissaoloon rehtori. Jos lupaa ei ole pyydetty etukäteen, tulee poissaolo selvittää oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Ellei poissaoloa selvitetä, katsotaan poissaolo aiheettomaksi. Alle kahdeksantoistavuotiaan opiskelijan poissaoloilmoituksen tekee huoltaja.

3. Opiskelija pitää huolta omista tavaroistaan ja hallussaan olevasta koulun omaisuudesta. Kaikkea koulun tai opiskelijakunnan omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Kouluyhteisön jäsen on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksella koulun tai kouluyhteisön jäsenen omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on mahdollisuuksien mukaan viipymättä ilmoitettava rehtorille, opettajalle tai kiinteistönhoitajalle.  Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (Vahingonkorvauslaki 412/1974, 2 luku 1§).

4. Kouluyhteisön jäsenten tulee yhteisvastuullisesti huolehtia koulutilojen ja koulualueen siisteydestä viihtyvyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Koulun tietoverkkoa ja koulun kautta saatavia käyttäjätunnuksia ei saa käyttää laittomaan tai luvattomaan toimintaan. Kaikista havaituista tai epäillyistä epäkohdista tulee ilmoittaa rehtorille.

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

5. Plagiointi on kiellettyä. Plagioinnilla tarkoitetaan luvatonta lainaamista eli jonkun toisen tekemän työn (teksti, kaavio, kuva jne.) esittämistä omana ja lähdettä ilmoittamatta tai ns. itseplagiointia eli oman työn käyttämistä eri yhteyksissä uudelleen ilmoittamatta, että työtä on käytetty aiemmin toisessa opintosuorituksessa. Plagioinniksi katsotaan myös se, että antaa oman suorituksensa toisen käytettäväksi. Plagiointiin syyllistyneeseen käytetään kurinpitokeinoja erikseen laaditun kurinpitokeinojen käyttämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.  

6. Vilppi, vilpillinen menettely tai vilpin yritys tai niissä avustaminen on kiellettyä. Vilppiin syyllistymiseksi katsotaan vilpillinen menettely kokeessa tai muussa arvioitavassa suorituksessa, vilpin yritys tai avustaminen vilpillisessä menettelyssä. Vilpiksi katsotaan myös tehtävän teettäminen toisella tai tehtävän tekeminen toiselle. Vilppiin syyllistyneeseen opiskelijaan käytetään kurinpitokeinoja erikseen laaditun kurinpitokeinojen käyttämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

7. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen. Sääntöä rikkovaan käytetään kurinpitokeinoja erikseen laaditun kurinpitokeinojen käyttämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. (Lukiolaki 714/2018, 40§) 

8. Opiskelijan tulee toimia oppilaitoksen arjessa, tapahtumissa ja vastaavissa tilanteissa sekä sosiaalisessa mediassa niin, että hän luo turvallisuutta ja edistää kaikkien viihtyvyyttä. Kiusaaminen ja muu hyvien tapojen vastainen toiminta on kiellettyä, myös sosiaalisessa mediassa.

9. Toisesta kouluyhteisön jäsenestä ei saa julkaista tai jakaa kuvaa tai yksityiselämää loukkaavaa tietoa ilman hänen lupaansa. Oppitunnilla ei saa ottaa kuvia, tehdä tallenteita tai julkaista sosiaaliseen mediaan mitään materiaalia ilman opettajan lupaa.   

10. Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellä pyrkiä edistämään koulun työrauhaa. Opiskelijalla ja oppilaitoksen henkilöstöllä on oikeus henkiseen ja fyysiseen loukkaamattomuuteen. Tämä koskee myös henkilökohtaista omaisuutta. Opiskelijaan, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä, voidaan käyttää kurinpitokeinoja erikseen laaditun kurinpitokeinojen käyttämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

11. Kouluyhteisön jäsen ei saa koulussa tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena eikä pitää päihteitä hallussaan. Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden käyttö sekä välittäminen on kielletty koulun sisätiloissa ja ulkoalueilla (Tupakkalaki 549/2016 §74). 

Oleskelu ja liikkuminen

12. Turvallisen liikenteen vaatimukset on otettava huomioon kaikissa tilanteissa. Kulkuneuvot on jätettävä niille osoitetuille pysäköintipaikoille liikennesääntöjen mukaisesti.

13. Vapaatunneilla on mahdollisuus hiljaiseen työskentelyyn aulatiloissa, kirjastossa, hiljaiseen työskentelyyn varatussa luokkatilassa sekä ao. opettajien luvalla vapaissa opetustiloissa.

14. Liikuntasalia voidaan käyttää taukoliikuntaan vapaatunneilla sekä välitunneilla liikunnanopettajan luvalla. Luvan kysyjä on päävastuussa järjestyksen säilymistä ja välineiden palauttamisesta paikoilleen. Ulkojalkineet on riisuttava saliin tultaessa.

15. Koulun viestintäjärjestelmää ja ilmoitustauluja saa rehtorin luvalla käyttää ilmoitusluontoisten asioiden esittämiseen. Kaupallista, poliittista tai aatteellista mainosaineistoa ei koulussa saa julkaista eikä levittää ilman rehtorin lupaa.