A

Vammalan lukion järjestyssäännöt

Järjestyssäännöillä edistetään opiskeluympäristön turvallisuutta ja ne koskevat kouluyhteisön kaikkia jäseniä.

Opiskelijan velvollisuudet (LL 25 §): ”Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.”

Viranhaltijan yleiset velvollisuudet (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 17 §): ”Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.”

I Järjestyssääntöjen tavoitteet 

1. Säännöt ovat välttämättömiä suuren yhteisön toiminnalle. Järjestyssäännöillä edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöillä annetaan oppilaitosyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä, omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta oppilaitoksen tiloissa ja sen alueella (LL 21 § mom 3 ja 4).

II Kouluaika ja -paikka sekä koulunkäyntiin liittyvät tilaisuudet

2. Koulualue muodostuu koulurakennuksesta, Rautaveden puoleisesta piha-alueesta sekä koulurakennuksen ja Marttilankadun välisestä piha- ja pysäköintialueesta.

3. Kouluajaksi katsotaan kunkin opiskelijan lukujärjestyksen mukainen työpäivä.

4. Koulun järjestämiä tilaisuuksia ovat:

  1. oppituntien aikana koulussa järjestettävät tilaisuudet
  2. ohjausryhmien tai koulun alaisten kerhojen koululla kouluajan ulkopuolella järjestämät tilaisuudet
  3. koulun alueen ulkopuolella oppituntien aikana järjestettävät tilaisuudet
  4. koulun alueen ja kouluajan ulkopuolella opettajien tai rehtorin järjestämät tilaisuudet, joihin käytetään oppitunteja
  5. muut vastaavat.

III Päivittäinen työskentely

5. Koulun ovet avataan klo 7.30. Päivänavaus pidetään klo 8.00–8.05, ja opiskelijan on oltava luokassa ennen sen alkua ja myöhästyessään odotettava käytävässä avauksen päättymistä.

6. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksen mukaisesti, ellei opetettavan aineen tai opetuksessa käytettävän työtavan vuoksi tai muusta erityisestä syystä ole poikkeuksellisesti toisin sovittu.

7. Välitunnin viettoon käytetään koulun Rautaveden puoleista piha-aluetta tai lukion vakinaisessa käytössä oleviin opetustiloihin liittyviä aulatiloja.

8. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Kouluyhteisön jäsen on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksella koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahinko, kuten lokerikon avaimen kadottaminen. Aiheutuneesta vahingosta on mahdollisuuksien mukaan viipymättä ilmoitettava rehtorille, jollekin opettajalle tai vahtimestarille. Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

9. Kouluyhteisön jäsenten tulee yhteisvastuullisesti huolehtia koulutilojen ja koulualueen siisteydestä viihtyvyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

10. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Poissaoloon on pyydettävä lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja ja muutoin rehtori. Milloin lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, tulee poissaolo selvittää Wilman kautta. Ellei poissaoloa selvitetä, katsotaan poissaolo aiheettomaksi. Alle kahdeksantoistavuotiaan opiskelijan poissaoloil­moituksen tekee huoltaja.

11. Opiskelija on oppitunnilta myöhästyessään velvollinen selvittämään myöhästymisen syyn.

12. Jos opiskelija sairastuu kesken työpäivän, hänen tulee ennen koulusta poistumistaan ilmoittautua jollekin ryhmänsä opettajalle tai kiireellisessä tapauksessa valtuuttaa joku opiskelija tekemään ilmoitus.

13. Plagiointi: Plagioinnilla tarkoitetaan luvatonta lainaamista eli jonkun toisen tekemän työn (teksti, kaavio, kuva jne.) esittämistä omana ja lähdettä ilmoittamatta tai ns. itseplagiointia eli oman työn käyttämistä eri yhteyksissä uudelleen ilmoittamatta, että työtä on käytetty aiemmin toisessa opintosuorituksessa.

Mikäli opiskelija jää kiinni plagioinnista, työ hylätään ja työ pitää suorittaa uudelleen hyväksytysti. Lisäksi opiskelijan kurssiarvosanaa lasketaan yhdellä numerolla. Mikäli plagiointi toistuu, seuraa edellä olevien toimenpiteiden lisäksi kurinpitorangaistuksena rehtorin antama kirjallinen varoitus.

14. Jokaiselle turvallinen opiskeluympäristö (LukioL 21 §): Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen.

Välittömästi koulupäivän jälkeen alkavaan harrastukseen liittyvän esineen, esimerkiksi pesäpallomailan, hallussapito on oppilaitoksessa sallittua, mikäli ei ole epäilystä siitä, että esinettä käytettäisiin vahingoittamistarkoitukseen.

OIKEUS TARKASTAA OPISKELIJAN TAVARAT

Opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat sekä päällisin puolin hänen vaatteensa sellaisen edellä kuvaillun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. Tarkastaminen kirjataan ja tarkastamisen suorittamisesta ilmoitetaan opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian.

Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on helposti saatavilla paikalle.

Edellä kuvatusta tarkastuksen suorittamistavasta voidaan poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä.

OIKEUS OTTAA HALTUUN KIELLETTY ESINE TAI AINE

Rehtorilla ja opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus koulupäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta edellä kuvailtu kielletty esine tai aine. Haltuun ottaminen kirjataan ja sen suorittamisesta ilmoitetaan opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian.

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita. Haltuunotossa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Mahdollisesta voimakeinojen käytöstä laaditaan kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle.

HALTUUNOTETTUJEN ESINEIDEN TAI AINEIDEN LUOVUTTAMINEN OPISKELIJALLE

Haltuun otetut kielletyt tai vaaralliset esineet tai aineet luovutetaan opiskelijalle kyseisen koulupäivän päätteeksi tai hänen huoltajalleen jo koulupäivän aikana.

Vain huoltajalle voidaan luovuttaa esimerkiksi alaikäiseltä pois otetut tupakkatuotteet ja alkoholi sekä tuotteet, joiden alaikäiselle luovuttamisen ei arvioida olevan turvallista niiden käyttötarkoitus huomioon ottaen.

Vain poliisille voidaan luovuttaa esimerkiksi opiskelijalta pois otetut huumausaineet, ampuma-aseet tai muut vastaavat lainsäädännössä julkisella paikalla tai muutoin kielletyksi säädetyt aineet ja esineet (LukioL 26 g §).

Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, se voidaan hävittää. Esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen kirjataan.

15. Oppituntien osittainenkin tallentaminen (kuvaaminen tai äänittäminen) on sallittua ainoastaan opettajan luvalla.

16. Kurinpito (LL 26 §): Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellä pyrkiä edistämään koulun työrauhaa. Opettajalla ja opiskelijalla on oikeus henkiseen ja fyysiseen loukkaamattomuuteen. Tämä koskee myös henkilökohtaista omaisuutta. Opetus- ja ohjausryhmän työrauhaa voidaan lisätä ryhmäkohtaisilla ohjeilla.

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia. Kirjallisen varoituksen antamisesta päättää oppilaitoksen rehtori. Oppilaitoksesta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä päättää kasvatus- ja opetuslautakunta.

Oppituntia tai muuta opetustilaisuutta pitävä opettaja voi määrätä opetusta häiritsevän opiskelijan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan. Rehtori tai opettaja voi määrätä häiritsevän opiskelijan poistumaan oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.

Rehtori voi evätä opiskelijan osallistumisen opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se on perusteltua (13.6.2003/478).

Opiskelijan määräaikaista erottamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, ellei koulutuksen järjestäjä tai hallinto-oikeus toisin päätä.

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa oppilaitoksen alueelta opiskelija, joka ei poistu saatuaan tiedon opetuksen epäämisestä.

Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Mahdollisesta voimakeinojen käytöstä annetaan kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

17. Kouluyhteisön jäsen ei saa koulussa tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena eikä pitää päihteitä hallussaan. Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden käyttö sekä välittäminen on kielletty koulun sisätiloissa ja ulkoalueilla (Laki 549/2016). Mikäli koulumme opiskelijan havaitaan kouluaikana tupakoivan koulun sisätiloissa tai ulkoilualueella, ryhmänohjaaja keskustelee asiasta opiskelijan kanssa. Mikäli tämä ei auta, niin tupakoinnista ilmoitetaan alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle. Jos opiskelija jatkaa tupakkalain vastaista käyttäytymistä, tehdään ilmoitus poliisille.

18. Järjestyssääntöä sovelletaan myös koulun ulkopuolella tapahtu­vaan opetukseen ja koulutyöhön liittyvään muuhun yhteiseen toimintaan. Jos Vammalan lukion työjärjestyksen mukaista opetusta järjestetään jonkin toisen koulun tiloissa, tällöin on otettava huomioon ao. koulun määräykset.

19. Tapaturman sattuessa siitä on viipymättä ilmoitettava koulun henkilöstön edustajalle ja tehtävä tapaturmailmoitus kansliaan.

IV Koulumatkat ja kulkuneuvojen säilytys

20. Turvallisen liikenteen vaatimukset on otettava huomioon kaikissa tilanteissa.

21. Kulkuneuvot on jätettävä niille osoitetuille pysäköintipaikoille.

V Koulunkäyntiin liittyvä vapaa-ajan toiminta

22. Opiskelijakerhon ohjaaja vastaa järjestyksestä yhdessä kerholaisten kanssa.

23. Vapaatunneilla on mahdollisuus hiljaiseen työskentelyyn aulatiloissa, kirjastossa sekä ao. opettajien luvalla vapaissa aineluokissa.

24. Liikuntasalia voidaan käyttää taukoliikuntaan vapaatunneilla sekä välitunneilla liikunnanopettajan luvalla. Luvan kysyjä on päävastuussa järjestyksen säilymistä ja välineet paikoilleen palauttamisesta. Ulkojalkineet on riisuttava saliin tultaessa.

25. Koulun viestintäjärjestelmää ja tiedotustiloja saa rehtorin luvalla käyttää ilmoitusluontoisten asioiden esittämiseen. Opetustapahtuman, oppilaskunta- ja kerhotoiminnan vaatimaa aineistoa voidaan kopioida koulun monistuskoneella vain opettajan palvelusihteerin luvalla ja valvonnassa.

26. Kaupallista tai poliittista mainosaineistoa ei koulussa saa julkaista eikä levittää ilman rehtorin lupaa.