A

Arviointi ja todistukset

Arvioinnin tavoitteet

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen ja arvioinnin tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa, jotta opiskelija voi asettaa itselleen oppimistavoitteita ja tarkentaa työskentelytapojaan.

Kurssisuoritusten arviointi

Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arvioinnin tulee olla monipuolista ja perustua paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttämällä hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja ja kurssipalautteita.

Opetussuunnitelman antamien määräysten pohjalta opettajalla on velvollisuus ilmoittaa kurssin alussa arvioinnin periaatteet opiskelijoille. Tällöin selvitetään, mikä on esimerkiksi summatiivisen kokeen ja toisaalta muun näytön, esimerkiksi kotitehtävien suorittamisen, tunti- ja ryhmätyöskentelyn, esitelmien tai tutkielmatyöskentelyn, osuus kurssiarvosanaa annettaessa.

Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Myös itsenäisesti opiskeluun kurssin arvostelun pitää olla riittävän monipuolista, jotta kurssin tavoitteet toteutuisivat.

Opiskelijat ja huoltajat näkevät kurssiarvosanat Wilmassa. Huoltajan velvollisuus on seurata alaikäisen opiskelijan suoritusten etenemistä Wilmasta. Toivottavaa olisi, että myös täysi-ikäisen opiskelijan huoltaja pyytäisi säännöllisesti nähtäväkseen opiskelijan arvosanat, kurssikertymän ja poissaolomäärän Wilman Suoritukset-kohdasta. Jaksojen arvosanat tulevat Wilmaan näkyviin noin viikon kuluttua koeviikon päättymisestä.

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien arvosana annetaan numeroin. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja/taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4.

Opinto-ohjauksen valtakunnalliset kurssit ja teemaopintojen kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Paikallisesta syventävästä tai soveltavasta kurssista voidaan antaa arvosanaksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Koulukohtaisista kursseista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa, jotta kurssi voidaan lukea mukaan lukion oppimäärän suorittamiseen vaadittaviin 75 kurssiin.

Jakson päätyttyä kesken oleva kurssisuoritus merkitään jaksotodistukseen T-kirjaimella (= täydennettävä). Kurssi arvioidaan vasta sitten, kun tarpeelliset täydennykset on suoritettu. Opiskelija sopii täydennysaikataulusta kurssin opettajan kanssa siten, että puuttuvat osiot tehdään kahden seuraavan jakson aikana. Jos opiskelija ei täydennä kurssisuoritusta sovitun mukaisesti, opettaja poistaa T-kirjaimen opintorekisteristä.

Opetukseen osallistumisvelvollisuuden laiminlyöminen voi aiheuttaa, ettei opiskelija kurssin päätyttyä saa arvosanaa tai merkintää kurssin suorittamisesta. Tällöin opettaja merkitsee jaksoarvosanan kohdalle K eli keskeytetty ja kurssi on suoritettava uudelleen.

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.

Oppiaineen arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Oppimäärän  vaihtaminen

Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Jos opiskelija pyytää, tulee järjestää lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Vammalan lukiossa edellä mainitut muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot otetaan huomioon lyhyeen oppimäärään syventävinä tai soveltavina kursseina siten kuin niiden taso on määritelty opetussuunnitelman ainekohtaisessa osassa. Opiskelijan vaihtaessa matematiikan pitkän oppimäärän lyhyeksi hänen tulee täyttää oppimäärän vaihtamisesta erillinen lomake, joka palautetaan kansliaan.
Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista. Matematiikan yhteinen kurssi luetaan opiskelijan suorittamaan matematiikan oppimäärään mukaan. Teemaopintojen valtakunnalliset syventävät kurssit eivät muodosta oppimäärää, vaan ne ovat erillisiä kursseja.

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppiaineen oppimäärässä saa olla hylättyjä arvosanoja seuraavasti:

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja,

joista voi olla hylättyjä kurssi arvosanoja enintään

1–2 kurssia

0

3–5 kurssia

1

6–8 kurssia

2

9 kurssia tai enemmän

3

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa lukuun ottamatta tuntijaon 2014 mukaisia hylättyjä teemaopintokursseja.

Paikallisista syventävistä, valtakunnallisista soveltavista ja paikallisista soveltavista kursseista luetaan oppiaineen oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Mikäli opiskelija haluaa korottaa saamaansa oppiaineen loppuarvosanaa tai saada hyväksytyn loppuarvosanan, hänelle järjestetään mahdollisuus erilliseen suulliseen ja/tai kirjalliseen kuulusteluun. Arvosanaa tulee korottaa, jos opiskelija kuulustelussa osoittaa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin annettu oppimäärän arvosana edellyttää. Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on Vammalan lukiossa mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi

  • opiskelijan koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä
  • opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Oppiaineen oppimäärä arvioidaan, kun opiskelija on suorittanut opiskeluohjelmansa mukaisesti kaikki aineeseen kuuluvat kurssit. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan opiskelijalle hänen pyynnöstään, kun hän on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän

Arvioinnin oikaisu

Lukioasetuksen mukaan opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmeisen virheellinen, aluehallintovirasto voi opiskelijan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava. Oikaisuvaatimus pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin koululla on tehtävä aluehallintovirastolle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Aluehallintoviraston päätökseen, jolla on ratkaistu 34 d §:ssä tarkoitettua asiaa koskeva oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (lukiolaki 629/1998, 34 e § 2 mom., muutettu lailla 958/2015).

Ulkomailta Suomeen tulleiden opiskelijoiden arviointi

Vammalan lukion opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen. Kouluun otossa ja opiskelun järjestämisessä menetellään siten kuin asiaa koskevat säännökset edellyttävät.

Peruskoulusta Vammalan lukioon siirtyvän paluumuuttaja-, pakolais- ja siirtolaisoppilaan arvostelussa noudatetaan pääsääntöisesti lukion yleisiä arvostelu- ja suoritusohjeita sekä -periaatteita.

Suoraan ulkomailta lukioon tulevan oppilaan kohdalla noudatetaan opetushallituksen ohjeita sekä mahdollisuuksien mukaan lukion yleisiä arvosteluohjeita ja –periaatteita.

Todistukset ja niihin merkittävät tiedot

Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia:

  1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän.
  2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.
  3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista.

Päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta kuuluu myös kohta lisätietoja. Tähän kohtaan merkitään päättötodistuksen liitteenä annettavat ja sitä täydentävät todistukset erillisistä näytöistä kuten esimerkiksi suoritetut lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet sekä erittely muissa oppilaitoksissa suoritetuista lukion oppimäärään kuuluneista opinnoista, jotka eivät ole mukana oppiaineiden oppimäärien yhteydessä.