A

Muualla suoritetut opinnot

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen opintoihinsa myös muualla suoritettuja kursseja, jotka ovat tavoitteeltaan ja sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelijan pitää itse pyytää ennen opintojen alkamista pyytää rehtorilta päätös suoritusten lukemisesta hyväksi.Muuualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä ja vastaavuuksista päättää rehtori.

Muualla suoritetut lukiokurssit

Opiskelijan toisessa lukiossa, kuten aiemmassa oppilaitoksessa, aikuislukiossa tai kesälukiossa, suorittamat lukiokurssit hyväksytään Vammalan lukion kurssisuorituksiksi. Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät opinnot vastaavat toisiaan kaikissa lukioissa, eikä niiden hyväksi lukeminen ole ongelmallista. Koulukohtaisten kurssien sisällöstä voidaan edellyttää tarkempaa selviytstä kurssin sisällöstä ja tavoitteista.

Vaihto-oppilasvuoden opinnot

Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Pääsääntöisesti opinnot luetaan soveltaviksi kursseiksi. Kurssisuorituksen saaminen edellyttää todistusta suoritetuista opinnoista. Opiskelijan tulee pyytää vaihto-oppilasvuoden koululta todistus, josta selviää ko. koulussa suoritetut opinnot. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisiin tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin syventäviin kursseihin, tulee niistä antaa numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä.

Korkeakouluopinnot

Opiskelija voi saada kurssisuorituksen myös korkeakoululle tehdyistä opintojaksoista. Vammalan lukiolla on yhteistyötä Tampereen yliopiston ja Tampereen kesäyliopiston kanssa.

Verkkokurssit

Opiskelija voi saada kurssisuorituksen verkkokurssista. Mikäli Vammalan lukio ostaa verkkokurssin, peritään opintomaksu opiskelijalta, jos hän jättää kurssin kesken. Mikäli opiskelija saa verkkokurssista suorituksen, koulu maksaa opintomaksun. Omakustanteisista verkkokursseista vaaditaan todistus, jotta ne voidaan hyväksi lukea osaksi opintoja.

Muut opinnot

Muihin opintoihin voidaan hyväksi lukea opintoja, jotka vastaavat tavoitteiltaan ja sisällöltään opetussuunnitelmaa tai jotka on tehty toiseen toisen asteen oppilaitokseen, esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen. Suorituksista vaaditaan todistus. Näistä vastaavuuksista tulee neuvotella rehtorin kanssa.