A

Lukio-opintojen keskeyttäminen

Opintojen keskeyttäminen

Opiskelija voi perustellusta syystä hakea kirjallisesti rehtorilta lupaa keskeyttää opintonsa määräajaksi. Opintojen keskeytys voi yleensä olla yhden jakson mittainen. Erityisestä syystä, esimerkiksi vaihto-oppilasvuoden vuoksi, opinnot voi keskeyttää lukuvuoden ajaksi. Yli 3 päivän keskeytyksen ajaksi opiskelija tai alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja hakee etukäteen opiskelijalle lupaa keskeyttää opinnot Wilmasta löytyvällä lomakkeella (välilehdellä Hakemukset ja lomakkeet).

Lukiosta eroaminen

Jos opiskelija eroaa lukiosta kesken lukion oppimäärän suorittamisen, hänen tulee ensin neuvotella opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa. Opiskelijan tulee tehdä kirjallinen eroilmoitus saadakseen erotodistuksen. Alle 18-vuotiaan opiskelijan eroilmoituksen allekirjoittaa huoltaja. Eroilmoituksen voi tulostaa koulun kotisivuilta opiskelijan lomakkeista. Kun opiskelija on jättänyt eroilmoituksen, hänelle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu suoritetuista opinnoista.

Opiskelija, joka ei ole säädetyssä ajassa suorittanut lukion oppimäärää, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja (LL 24 §, 2 mom.).

Mikäli lukiosta eroavalla opiskelijalla ei ole tiedossa toista opiskelupaikkaa, johon hän siirtyy, on koululla velvollisuus ilmoittaa hänen tietonsa etsivälle nuorisotyölle. Tämän jälkeen etsivä nuoristyöntekijä ottaa yhteyttä nuoreen.